Nieuwsbrief oktober 2021

Van het bestuur

750ste lid OVF: Gert Jan Luijendijk

Voorzitter Jelle Hekman en secretaris Jan Carel van Dijk brachten op 15 september een bezoek aan Gert Jan Luijendijk, het 750ste lid van de OVF. In 2018 werd het 600ste lid genoteerd en in de drie jaar daarna zijn er 150 leden bijgekomen.

Gert Jan Luijendijk kreeg een ingelijste reproductie van de structuurschets die Ashok Bhalotra heeft gemaakt voor Kattenbroek. Daarnaast kreeg hij een setje boeken die de stichting Flehite Publicaties heeft uitgegeven.

Lees “Nieuwsbrief oktober 2021” verder

Nieuwsbrief september 2021

Van het bestuur

Mijlpaal van 750 leden bereikt!

De lezing over Kattenbroek op 7 september 2021 heeft zeker bijgedragen aan de groei van ons ledenaantal. In de eerste week van september meldde het 750ste lid zich aan: een Kattenbroeker, die we ook tegenkwamen tijdens de lezing. Op die avond meldden zich nog zes nieuwe leden, zodat we ondertussen al richting 760 leden gaan. In 2018 kon de OVF het 600ste lid begroeten en in amper drie jaar zijn er dus al 150 leden bijgekomen. De werkelijke groei is groter geweest, omdat er helaas ook leden zijn overleden. Heel plezierig is dat maar weinig leden hun lidmaatschap opzeggen. Binnenkort zullen we het 750ste lid enkele OVF-publicaties en een bos bloemen komen bezorgen.


Lees “Nieuwsbrief september 2021” verder

Nieuwsbrief augustus 2021

Van het bestuur

VACATURE SECRETARIS OVF [deze vacature staat niet meer open]

Vanwege het statutair aftreden van de huidige secretaris van de OVF begin 2022, is de vereniging op zoek naar iemand met interesse voor deze functie.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle verslaglegging (met name de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen), de inkomende en uitgaande post/emails, het actueel houden van de ledenadministratie (die uitgevoerd wordt door een ledenadministratrice), het mede aanleveren van input voor de maandelijkse Nieuwsbrief en de website. Verder vertegenwoordigt de secretaris tezamen met de voorzitter de vereniging regelmatig “naar buiten”.

De functie van secretaris bij de OVF kost een vrijwilliger inclusief vergaderingen en contactmomenten gemiddeld circa 10 uur per week. Van belang is interesse in de geschiedenis van Amersfoort alsmede het hebben of willen opbouwen van een netwerk bij de andere erfgoedpartijen in de stad en directe omgeving. Redactionele vaardigheid is een must.
De OVF-bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding, maar echte onkosten (waar niet de reiskosten onder vallen) kunnen worden gedeclareerd. 


Lees “Nieuwsbrief augustus 2021” verder

Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwe podcasts ‘Geschiedenis van Amersfoort’ op de OVF-website!

Ook zo’n zin om er op uit te gaan? De horizon te verbreden, in een luie strandstoel of waar dan ook te relaxen? Weg van de stad, maar zomaar onze stad loslaten? Misschien is het een goed moment om de ‘oortjes uit en in te doen’ of een koptelefoon op te zetten en ontspannen naar de OVF-podcasts te luisteren.

Lees “Nieuwsbrief juli 2021” verder

Nieuwsbrief juni 2021

Van het bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 30 JUNI A.S. – AANVANG 20.00 UUR
Vanwege de coronapandemie even uitgesteld, nodigen wij u bij deze uit voor Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

De bijeenkomst vindt plaats in de Elleboogkerk, Lange Gracht 36, 3811 BW Amersfoort.

In verband met de speciale zaalindeling vanwege de coronamaatregelen is vooraanmelding noodzakelijk. Dat kan via secretariaat@historisch-amersfoort.nl. Indien persoonlijke komst niet mogelijk is, kunt u op dit e-mailadres eventuele op- of aanmerkingen kwijt.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2020.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
  Jaarverslag 2020
  Jaarrekening 2020
  Verslag kascontrolecommissie
  Benoeming kascontrolecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
  Begroting 2021
  Voorstel de contributie voor 2022 niet te verhogen.
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren A.J.M. de Bruijn en A.J.M. Schage na een eerste termijn van 3 jaar statutair aftredend in 2021. Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.
Lees “Nieuwsbrief juni 2021” verder

Nieuwsbrief mei 2021

Van het bestuur

Verkiezing “Club van het Jaar”
Ons lid Jan Elzen heeft de OVF genomineerd voor de verkiezing “Club van het Jaar”. Het bestuur waardeert dit initiatief. Indien u ook tevreden bent over het Historisch Jaarboek, het kwartaaltijdschrift De Kroniek, de maandelijkse Nieuwsbrief en het feit dat we in dit coronajaar doorgegaan zijn met organisatie van lezingen tijdens de Zomerschool, de films van deze lezingen en het digitale aanbod van lezingen, stem dan op de OVF.
U kunt uw stem uitbrengen via deze link: clubvanhetjaar


Ledengroei: op naar de 750 leden!
Sinds 2017 houdt de OVF zich héél actief bezig met ledenwerving. In het afgelopen coronajaar kon die niet of nauwelijks plaatsvinden. Maar in deze coronaperiode nam ons ledental tóch toe.
Hieronder de groei in de afgelopen jaren:
2017: 553
2018: 578
2019: 615
2020: 689
We hopen dit jaar ons 750ste lid te mogen begroeten. Het ledental stond op 1 mei op 736.


Twee OVF-leden kregen op 26 april jl. een lintje
De heer Max Cramer, tot voor kort hoofd van de Afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en onder meer adviseur van het OVF-bestuur, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Ina Prinsen-Pieneman, onder meer actief bij de Oecumenische Maaltijdgroep in buurtcentrum Het Klokhuis, de Stichting Russisch Ereveld en de Stichting Schuldhulpmaatje Amersfoort, werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees “Nieuwsbrief mei 2021” verder

Nieuwsbrief april 2021

Succesvolle eerste OVF-Zoomlezing

De eerste online OVF-lezing, die op 16 maart gehouden werd, was een groot succes. Zo’n 60 geïnteresseerde OVF-leden zagen de lezing van historicus Gerard Raven over besmettelijke ziekten in Amersfoort. Velen keken met zijn tweeën naar de Zoom-lezing via computer, laptop, tablet of mobiel.

Raven vertelde zijn interessante verhaal aan de hand van vele historische bronnen. De lezing werd besloten met een boeiend vragenrondje.

Moderator Klaas de Boer leidde de avond niet alleen in technisch opzicht in goede banen, hij wist daarna de leden ook mee te nemen in een levendige chatdiscussie over dit actuele onderwerp. Een prima ervaring en alle reden om iedereen van harte uit te nodigen vooral in te loggen bij de volgende Zoomlezing op dinsdag 20 april!

Lees “Nieuwsbrief april 2021” verder

Nieuwsbrief maart 2021

Van het bestuur

Beste OVF-leden,

Begin maart hebben ruim 700 leden hun contributie betaald. Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage. Een extra dank aan de leden die meer dan het contributiebedrag hebben overgemaakt.

In deze problematische tijden staan we vooral digitaal met elkaar in contact. Met filmpjesdigitale excursies en een podcast. De middelen hiervoor hebben we tot onze beschikking dankzij uw bijdrage.

Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd elkaar weer fysiek ontmoeten bij een lezing of andere bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Anton Schage, 
penningmeester

Lees “Nieuwsbrief maart 2021” verder